Vytis aplink Lietuvą  

Vytis aplink Lietuvą

Prjekto

Rolandas Lubys 

Projekto pavadinimas

Vytis aplink Lietuvą

Projekto trumpas apibūdinimas, įgyvendinimo vieta 

Puoselėdami Lietuvos pilietiškumą ir istorinę atmintį bei siekdami viešinti Lietuvos istorinę vėliavą siekiame aplink visos Lietuvos teritoriją prie įvažiuojamu/išvažiuojamų kelių pastatyti istorines vėliavas.  Yra suskaičiuojama 22 keliai kuriais galima įvažiuoti ir išvažiuoti iš/į Lietuvos Respubliką. Lietuvą perimetru apjuosus istorinėmis vėliavomis ženkliai padidintu mūsų pilietiškumo ir identiteto potencialą. Jei tik vėliava „gyvena“ visuomenėje, ji tampa jos atpažinimo, tapatumo ženklu.

Projekto adresatas

Programos auditorija yra visi Lietuvos ir užsienio piliečiai atvykstantys ir išvykstantysis į/iš Lietuvos Respublikos.

Įgyvendinimo terminai 

Programą pradėtume 2019-10-01 ir baigtume 2023-11-23. Programos renginius derintume prie vietinės administracijos organizuojamų renginių

Prašoma skirti 

15 347,00 €

 

Projekto samata

19 467,00 €

 

Kiti rėmėjai ir finansavimo šaltiniai

 

-Lietuvos karių asociacija Keliautojų Klubas

-VŠĮ „Mūsų vėliavos“

- Yra pastoviai ieškoma rėmėjų šiam projektui įgyvendinti.

- LKA KK vieną vėliava su Vytaru Radzevičiumi ir VŠĮ „Mūsų vėliavos“ kelių sankirtoje Vilnius – Druskininkai žiede jau iškelta Merkinėje.

Įgyvendinti panašūs projektai

Didingi protėvių žygiai ir šiandiena: epochų sąsajos „Lietuvos kariuomenės istorinių įvykių ir datų įprasminimas“ – 1388,0 €

•Pilietinis ir patriotinis ugdymas gynybos klausimais: Komandinio darbo ekstremaliomis sąlygomis mokymai Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams – 2000,0 €

• Lietuvos kariuomenės istorinių įvykių ir datų įprasminimas „Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-metis“  ir “25 metus valstybę giname patys”- 11700,0 €

•Lietuvos kariuomenės populiarinimas ir įvaizdžio stiprinimas Lietuvoje ir užsienyje: Kariuomenės ir Valstybės vienis – 3000 €.

•Šiuolaikiniai gynybos ir saugumo iššūkiai“ – 2300,0 €;.

•LT-100 Dviračiais aplink Lietuvą – 9000€
•Cycling around the Baltic sea – vykdomas iki 2023 

 INFORMACIJA APIE PROKEKTĄ

Projekto tikslai ir uždaviniai, tęstinumo perspektyva

Vėliava yra vienas seniausių valstybės atributų. Lietuvos valstybės vėliavos ištakos siekia XV a. pradžią. Iš pradžių ji reprezentavo Lietuvos didįjį kunigaikštį, nuo XVI a. antrosios pusės iki XVIII a. pabaigos – Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Valstybės vėliava, kaip ir kitose Europos valstybėse, buvo sukurta remiantis valstybės herbu. Pirmą kartą lietuvių vėliava minima Vygando Marburgiečio kronikoje (1337 m.)

Tikslas: Puoselėti Lietuvos pilietiškumą ir istorinę atmintį paženklindami pasididžiavimą valstybe skatinančiais simboliais – Lietuvos istorinę vėliavą. stiprėjimui.  

Uždaviniai:

Socialiniai

·         išsaugoti ir aktualizuoti Lietuvos istorinę atmintį;

·         tautos istorijos, kultūros savitumo suvokimą, tautinės tapatybės puoselėjimas;

·         pilietiškumo ir atsakomybės Lietuvos valstybei skatinimas.

Kultūriniai

 • pažinti, įvertinti, įsisavinti ir asimiliuoti mūsų turtingą praeitį ir ją integruoti į europinio identiteto šiuolaikinę dabartį.
  Uždaviniai:
  Įrengti, pastatyti ir iškelti 22 istorines vėliavas prie įvažiuojančių/išvažiuojančių kelių į Lietuvos Respubliką.
  Vėliavų pastatymo klausimus suderinti su:

·         Vietinės administracijos valdžios institucijomis

·         Lietuvos kelių direkciją prie LRV

·         Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie LRV (pasirašyta bendradarbiavimo sutartis)

·         Vietos bendruomenėmis 

Laukiami Projekto rezultatai

Istorinės vėliavos iškėlimas viešuose vietose turės reikšmės pilietiškumo augimui ir pasididžiavimu juo, vaikų ugdymui ir istorijos išlikimui, valstybės imuniteto nedraugiškoms jėgoms, skatins Lietuvos Respublikos istorijos domėjimuisi ir pažinimu. Padės ir skatins prisiminti mūsų valstybingumo ištakas, kurios šimtmečius padėjo puoselėti istorinę atmintį.

Projekto įgyvendinimo planas ir terminai

2019-2020 – 5 vnt. Istorinės vėliavos

2020-2021 – 5 vnt. Istorinės vėliavos

2021-2022 – 5 vnt. Istorinės vėliavos

2022-2023 – 5 vnt. Istorinės vėliavos

Konkreti vietą ir laikas istorinės vėliavos įrengimo ir pastatymo priklausytų vietinės administracijos valdžios operatyvumo padedant spręsti administracinius klausimus vėliavos stovų įrengimui (leidimai, projektai, derinimai) ir vietinės bendruomenės pageidaujamos datos iškilmingam istorijos vėliavos iškėlimo ceremonijai atlikti.  

Projekto viešinimo planas

Remėjų tinklapiai ir socialinėsmedijos

www.lkakeliautojai.lt

www.musuveliavos.lt

LKA KK facebook paskyroje

LKA KK Kauno skyrius facebook paskyroje

VŠĮ „Mūsų vėliavos“ paskyroje

 DETALI VISOS PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATA

Eil. nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Kaina

Suma  €

1

Įstorinė vėliava (300x200)

Vnt.

21

60

1260,00

2

Vėliavos stovas (12 m)

Vnt.

21

420

8820,00

3

Vėliavos pakėlimo mechanizmas

Vnt.

21

96

2016,00

4

Vėliavos pastatymas

Vnt.

21

121

2541,00

5

Aplinkos tvarkymas

Vnt.

21

110

2310,00

6

 Administravimas, kuras, projektų ruošimas, derinimas

Vnt.

21

120

2520,00

 

Viso

19 467,00 €

IŠLAIDŲ SĄMATOS DALIS, KURIAI PRAŠOMA/IEŠKOMA SKIRTI LĖŠŲ*

Eil. nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Kaina

Suma  €

1

Įstorinė vėliava (300x200)

Vnt.

11

60

660,00

2

Vėliavos stovas (12 m)

Vnt.

21

420

8820,00

3

Vėliavos pakėlimo mechanizmas

Vnt.

21

96

2016,00

4

Vėliavos pastatymas

Vnt.

11

121

1331,00

5

Aplinkos tvarkymas

Vnt.

0

110

0,00

6

 Administravimas, kuras, projektų ruošimas, derinimas

Val.

21

120

2520,00

0

Viso

15 347,00 €

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA. Patvirtinu, kad:

 1. šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra tiksli ir teisinga;
 2. pasirašęs veiklos programos finansavimo sutartį informuosiu, kaip vykdoma Programa, ir pateiksiu galutinę ataskaitą;
  Lietuvos karių asociacija Keliautojų klubo prezidentas                                      Rolandas Lubys

Data 2019-09-15