Apie mus  

Lietuvos karių asociacija Keliautojų klubas

Lietuvos karių asociacija Keliautojų klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla nėra priklausoma nuo jokios politinės partijos ar religinės organizacijos. Lietuvos karių asociacijos Keliautojų klubo naudojamas sutrumpinimas yra LKA KK.

Tikslai

Puoselėti ir ugdyti Lietuvos pilietinį sąmoningumą ir tautines vertybes;

Skatinti aktyvų Lietuvos autentikos pažinimą per pilietinę edukaciją;

Aktyvios šeimos Lietuvoje propogavimą ir egzistavimą;

Stiprinti Lietuvos kariuomenės įvaizdį piliečių tarpe.

Pagrindinė veikla

  • kelionių, ekskursijų organizavimo ir su tuo susijusi veikla (žygių, ekspedicijų, kelionių, sąskrydžių, stovyklų, kitų turistinių renginių organizavimas);
  • kelionėms ir žygiams pasirengti skirtų paskaitų, mokymų ir treniruočių organizavimas bei kelionėms ir žygiams reikalingo inventoriaus nuoma;
  • Lietuvos istorinių vėliavėlių "Vienių" gamyba, skleidimas;
  • sportinė / karinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (sportinio šaudymo, sportinių / karinių varžybų, sąskrydžių, stovyklų organizavimas, sportinių / karinių švietimo renginių pasiūla);
 • rekreacinis švietimas, kita švietimui būdingų paslaugų veikla (žygiai, išvykos, kelionės, paskaitos, seminarai ir pan. Lietuvos kultūros, istorijos, kraštotyros ir kita tematika);
 • kraštovaizdžio tvarkymo veikla;
 • maitinimo ir gėrimų teikimo veikla;
 • leidybinė veikla;
 • įrašytų laikmenų tiražavimas;
 • mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse ir kita

Struktūra

 • Visas visuotinio narių susirinkimo teises turintis organas – Konferencija. LKA KK Konferencijoje dalyvavimo ir balso teisę turi visi LKA KK nariai.
 • Kolegialus valdymo organas – Taryba. Taryba renkama 7 (septyneriems) metams Konferencijoje iš Asociacijos narių. Tai kolegialus valdymo organas, kuris organizuoja LKA KK veiklą tarp Konferencijos susirinkimų. Taryba yra tiesiogiai atsakinga ir atskaitinga Konferencijai. Tarybos nariai:
  • Rolandas Lubys
  • Dalia Prakapienė
  •  Kasparas Buinauskas
  • Artūras Voveris

 • Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Prezidentą iš Tarybos narių renka Konferencija 7 metų laikotarpiui, kuris kartu yra ir Tarybos pirmininkas. Prezidentas veikia LKA KK vardu ir yra tiesiogiai atsakingas ir atskaitingas Tarybai. Prezidentas:
  • Rolandas Lubys

Narystė

LKA KK nariais gali būti Lietuvos Respublikos kariai, jų šeimų nariai, Lietuvos ir užsienio valstybių veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pripažįstantys LKA KK tikslus, uždavinius, LKA KK įstatus, dalyvaujantys LKA KK veikloje ir mokantys stojamąjį bei nario mokesčius.

LKA KK turi Garbės narius. Garbės nariu gali būti asmuo, savo darbais nusipelnęs LKA KK, taip pat asmuo, kurį pasiūlo Asociacijos Prezidentas, Taryba arba Konferencija. Sprendimą dėl asmens pripažinimo Garbės nariu priima Taryba. Garbės nariai yra atleidžiami nuo stojamojo ir kitų mokesčių, neturi balsavimo teisės bei negali būti išrinkti į valdymo organus.

Asmenys, pageidaujantys tapti LKA KK nariais, pateikia Tarybai laisvos formos prašymą (prašymo forma čia). Nariu tampama Tarybai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir sumokėjus stojamąjį nario mokestį. Taryba taip pat gali priimti sprendimą netenkinti prašymo tapti Asociacijos nariu ir toks sprendimas neturi būti motyvuotas.

Kiekvienas Asociacijos narys, įskaitant ir Garbės narius, turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, pranešant apie tai raštu Asociacijos Tarybai. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Asmuo netenka nario teisių nuo pranešimo dėl išstojimo pateikimo Tarybai momento.

Mokesčiai

LKA KK nariai privalo mokėti stojamąjį nario mokestį ir nario mokestį. Stojamasis vienkartinis nario mokestis:

 • fizinio asmens 20 €
 • juridinio asmens 100 €

Metinis nario mokestis:

 • fizinio asmens 15 € arba
 • 1,2 %  GPM LKA KK parama 
 • Juridinio asmens 100 €. Veikloje gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 nario-juridinio asmens atstovai. Dėl didesnio atstovų skaičiaus sprendžia LKA KK Prezidentas.

Mokėjimo tvarka

Stojamasis nario mokestis ir metinis nario mokestis sumokamas mokėjimo pavedimu arba įnešamas grynaisiais pinigais į LKA KK sąskaitą. Stojamasis mokestis ir nario mokestis mokamas visas iš karto, tai yra nurodyti mokesčiai dalimis nemokami.

Nario mokestis už einamuosius metus sumokamas iki vasario 15 d.

Naujas narys (fizinis asmuo), sumokėjęs stojamąjį mokestį, einamaisiais metais nario mokesčio nemoka. Naujas narys (juridinis asmuo) moka tiek stojamąjį mokestį, tiek nario mokestį už einamuosius metus.

Nariai, deklaravę einamaisiais metais (pateikę prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms) ir skyrę LKA KK 1,2 % savo pajamų mokesčio (GPM), nuo nario mokesčio už ateinančius narystės metus atleidžiami (nario mokesčio nemoka). Apie pateiktą prašymą (deklaravimą) narys informuoja el. paštu: lkakeliautojai@gmail.com.).

Išstojusiam arba pašalintam nariui iš LKA KK jo sumokėti įnašai ir mokesčiai nėra grąžinami.

Stojamieji mokesčiai ir nario mokesčiai yra naudojami LKA KK veiklai.

Kiekvienai LKA KK organizuojamai kelionei nustatomas Žygio administravimo mokestis. Nariai sumokėję nario mokestį laiku ir tinkamai, nuo Žygio administravimo mokesčio atleidžiami, tai yra Žygio administravimo mokesčio nemoka.

Rezultatai

 • įsigyta medžiagų, pagaminta ir išdalinta apie 100 000 vnt. Lietuvos vienių;
 • įsigyta medžiagų, pagaminta ir išdalinta 1 200 vnt. Lietuvos tautinių apyrankių;
 • šiukšlių rinkimo akcijų metu surinkta apie 500 m3  šiukšlių Lietuvos upių pakrantėse (~300 km. atkarpose);
 • organizuota 50 istorinių pažintinių ekskursijų po Vilniaus senamiestį;
 • organizuota kelionė dviračiais aplink Lietuvą LT100 su Lietuvos valstybinę ir istorinėmis vėliavomis;
 • neatlygintinai perduota parama Ukrainai;
 • 15000 vnt. išsiųsta Kalėdinių dovanų Ukrainos kariams
 • perduota parama globos namas;
 • vykdomas dviračių žygis aplink Baltijos jūrą